000
00
0
<< >>

ประวัติความเป็นมา

??ศูนย์ยา มฉก. ถือกำเนิดขึ้นมาในปี พ.ศ. 2539 โดยมี ผศ.รามศรี รามเดชะ เป็นผู้จัดการคนแรก และ เป็นผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ และ มี รศ.สุมนา วรรธณะภูติ เป็นคณบดี ในสมัยนั้น มีอาจารย์ดร.ประศาสน์ เจริญพานิช เป็นผู้รับอนุญาต โดยดำริในการก่อตั้งครั้งแรก เพื่อเป็นแหล่งให้บริการนักศึกษา และ บุคลากรในมหาวิทยาลัย โดยทำหน้าที่จ่ายยา และ ให้คำปรึกษาด้านยา ในปี พ.ศ. 2540 มีการปรับเปลี่ยนผู้จัดการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพงษ์ เอกศิริพงษ์ และในปี 2541 เป็นอาจารย์ทิพย์ ทวีศรี ตามลำดับ มีภาควิชาเภสัชกรรมสังคมและการบริหาร เป็นผู้รับผิดชอบหมุนเวียนอาจารย์ โดยเป็นแกนหลัก ในการลงปฏิบัติงานที่ร้านยา และ เริ่มมีการให้อาจารย์ในคณะมาลงเวรปฏิบัติตามความสมัครใจ ปี พ.ศ. 2542 มีการปรับเปลี่ยนผู้จัดการอีกครั้ง เป็นอาจารย์ศิริพร เจริญสุข และ เป็นผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ การบริหารร้านยามีการเปลี่ยนแปลงอีกครั้ง ร้านยาขึ้นตรงกับคณะเภสัชศาสตร์ มีการจัดตั้งคณะกรรมการทำงานบริหารศูนย์ยา มีกองคลัง เข้ามาตรวจสอบ บัญชีและการเงิน เริ่มมีการนำค่าใช้จ่ายต่างๆ มาเป็นต้นทุนดำเนินการ และ ดูผลประกอบการว่ามีกำไร-ขาดทุน มีการนำโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาใช้ในร้านยา ณ ขณะนั้น ร้านยาของมหาวิทยาลัย เน้นยอดขาย ประมาณปี พ.ศ. 2547 ร้านยามีการเปลี่ยนผู้จัดการ เป็นอาจารย์อธิรัตน์ อำนวยผล จนถึงปัจจุบัน และ มีอาจารย์ชวาลินี อัศวเหม เป็นผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ อาจารย์อธิรัตน์ อำนวยผล พยายามเปลี่ยนบทบาทของร้านยา ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ และ สถานฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษา และ สถานที่เพิ่มพูนประสบการณ์กับอาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ มีการจัดตารางเพื่อให้อาจารย์มาปฏิบัติงาน อาจารย์อธิรัตน์ อำนวยผล ได้วางแผนทั้งในระยะสั้น ระยะยาว ทั้งการปรับเปลี่ยนรูปแบบร้านให้ดูทันสมัย และ พยายามเชื่อมโยงกับคลินิกของมหาวิทยาลัย พยายามสร้างคลินิกพิเศษ ให้อาจารย์ที่อยู่ในภาควิชาการบริบาลทางเภสัชกรรมได้นำความรู้และประสบการณ์มาใช้และถ่ายทอดให้นักศึกษาในร้านยา พยายามให้นักศึกษาเภสัชศาสตร์ ได้เข้ามามีส่วนร่วม ได้เข้ามาสัมผัสกับร้านยาของคณะ ซึ่งไม่ใช่เพียงนักศึกษาที่เลือกมาฝึกงานที่ร้านยาของมหาวิทยาลัยเท่านั้น แต่ส่งเสริมให้นักศึกษาชั้นปีอื่นๆ ได้เข้ามาศึกษาร้านยาของมหาวิทยาลัย เพราะอาจารย์มีแนวความคิดว่าร้านยาของมหาวิทยาลัย ไม่ใช่ของผู้จัดการ หรือ ของคณะเภสัชศาสตร์ หรือ ของมหาวิทยาลัย แต่ร้านยาเป็นของทุกคน ทุกคนเป็นเจ้าของร่วมกัน รวมทั้งพยายามขยายบทบาทของร้านยาให้เข้าไปสู่ชุมชน เพื่อให้ประชาชนในชุมชนได้ใช้ยาอย่างปลอดภัย อีกทั้ง พยายามส่งเสริมให้ร้านยาเป็นแหล่งทำวิจัยทั้งอาจารย์ และนักศึกษาที่สนใจต่อไป

งานบริการด้านวิชาการ

การบริบาลทางเภสัชกรรม

  • การให้ความรู้และคำปรึกษาด้านโภชนาการและการใช้วิตามิน โดย อาจารย์เภสัชกรหญิง ดร.อรนิภา วงศ์สิลโชติ ซึ่งอาจารย์จะมาปฏิบัติงานทุกวันศุกร์ช่วง 13.00 – 16.00 น.
  • การบริการบันทึกประวัติการใช้ยา และการส่งต่อผู้ป่วย รวมทั้งการทำแฟ้มสำหรับการรายงานอาการไม่พึงประสงค์จากยาและผลิตภัณฑ์

??งานบริการสร้างเสริมสุขภาพ มีการจัดสัปดาห์เภสัชกรรม บริการตรวจวัดมวลกระดูก การรณรงค์การเลิกบุหรี่ โดยจัดเป็นบอร์ดเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ร่วมกับคลินิกเลิกบุหรี่ บุหรี่ โดยอาจารย์อธิรัตน์ อำนวยผล ซึ่งอาจารย์จะมาปฏิบัติงานทุกวันพุธช่วง 12.00 – 16.00 น

??การเปิดคลินิกอื่นๆ เพิ่มเติม เช่น คลินิกเบาหวาน คลินิกความดัน และคลินิกการให้ความรู้เรื่องการคุมกำเนิด ควบคู่กับการเรียนการสอนวิชาเภสัชกรรมคลินิก 1 โดยคณาจารย์จากกลุ่มวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม

 

Guideline

  • แนวทางการรักษาอาการเวียนศีรษะ/บ้านหมุน (dizziness)/(vertigo)

http://drug.pharmhcu.com/guideline/guideline_vertigo1.docx

http://drug.pharmhcu.com/guideline/guideline_vertigo2.docx

 

  • แนวทางการรักษาโรคผิวหนัง

http://drug.pharmhcu.com/guideline/guideline_skin_diseorder.docx

 

  • แนวทางการรักษาภาวะไข้

http://drug.pharmhcu.com/guideline/ramp_avianflu2.doc

http://drug.pharmhcu.com/guideline/ramp_fever3.docx

 

  • แนวทางเวชปฏิบัติสำหรับโรคเบาหวาน พ.ศ.2551 ของสมาคมเบาหวานแห่งประเทศไทย

http://drug.pharmhcu.com/guideline/diabetes.pdf

 

การเรียนการสอน

วัดมวลกระดูก